Postavi se zase filozofija

Postaviti se zase pomeni biti Jaz. Izhaja iz "Postaviti se izza sebe, ko nagovarjam sebe, ko nagovarjam druge, ko poslušam in kontempliram in na vse to sproti reagiram, podam povratno misel skozi komunikacijo s seboj in nato s sogovornikom. Biti Jaz pomeni ozavestiti svojo pod-zavest, iz katere črpamo nemir. Zavest in pod-zavest sta neločljivo združeni in sta del celote, ki je skupek zavesti in organizma, rezultat pa živa entiteta. Pri eno-stavnih organizmih se zavest odraža skozi instinkt. Zgolj skozi 1 in ali 0 - živeti ali ne živeti. Vodilo je preživetje, navodilo pa DNK.

Pri sesalcih in drugih živih bitjih pa ni tako enostavno. Poleg osnovnega instinkta: Biti smo skozi razvojne stopnje razvili tudi druge čute, ne le čuta po preživetju. Razvili smo in ozavestili čutenja, kot so ljubezen in sovraštvo, sočutje in nestrpnost, jeza in žalost, strah in nezaupljivost, sram in krivdo, posedujemo sluh in vid, čutimo spremembe v ozračju in okolici (mraz, vlažnost), imamo okus in vonj. Čutimo in sledimo zakonom gravitacije - elektro-magnetnih sil in pospeška ter razumemo, da imamo sposobnost kognitivnega razmišljanja. Znamo upoštevati prejšnje izkušnje in jih bolj ali manj uspešno uporabljamo ob tkanju novih izkušenj.

Naše življenje je torej splet vseh prejšnjih nam spoznanj znotraj nas in vseh zunanjih dražljajev, kateri kot zanka vedno znova načenjajo siliti v naše dosedanje znanje v nas. To dosedanje znanje lahko negativno vpliva na naš razvoj. Primer: Oče in ali mati sta nas tepla, kaznovala in zapirala brez razlag v sobo, zatorej od tega odnesemo sledeče:

 • Kazen mora biti

  • Vendar otrok, ki je kaznovan in četudi dobi razlago, zakaj - tega ne razume. Je pa njegov takratni um zgradil osnovni vtis počutja ob tem: Nisem dober. Slab sem. Dobro se dela s kaznovanjem. V podzavest pa se "naloži" jeza in gnev ob tem.

 • Jeza otrok in gnev staršev

  • Se tako nezavestno prenese v naš jaz in skozi naše kasnejše življenje se to odraža v refleksijah navzven - Ženske in moški, ki nosijo v sebi nerazrešene travme iz otroštva, to projecirajo naprej na okolico in svoje bližnje in če tega ne rešijo znotraj sebe, se lahko rodijo sociopati in ljudje s psihopatskimi tendencami, narcisi in agorafobi, se "zgradijo" mejne razne tako imenovane osebnostne motnje, mamini sinčki, očkove hčerkice, zajedljive in strupene ženske, grandioznost in še kaj bi se našlo.

 • Iskrenost otrok in staršev:

  • Ob tem, ko je otrok iskren (nisem nalašč razbil) a vseeno tepen, dobi ob tem sporočilo, da je iskrenost selektivna in se začne učiti ugajanja staršem: Iznajde laž, nadene si masko ugajanja in vzroke zopet potlači v podzavest. Jih pozabi, ozavesti pa naučeno kot realno.

Postaviti se zase meni pomeni: Ko sem, moram vedeti, kdo sem. Sem le to, kar sem ozavestil skozi življenje. Marsikaj je zaradi kratkih stikov, ki nastajajo in se vtiskajo v nas skozi nemi in zapostavljeni del pod-zavesti, lažnih. Je zgolj maska, za katero niti vemo ne več, da jo nosimo in imamo nadeto. Ko pa ozavestimo tudi ta del, pa stojimo, ko smo "JAZ" izza nje in ozaveščeno lahko nastopimo pred seboj in drugimi: Vem, kdo in kaj ter zakaj sem. Zato. In zato. Delam na sebi sproti za nazaj, tu in zdaj, da bom lažje videl naprej. Vsak trenutek.

Postaviti se zase pomeni dati prednost:

 • Čutenju ljubezni pred čutenjem jeze in posledično zrcaljenja sovraštva navzven

 • Čutenju odgovornosti do sebe in drugih pred iskanjem krivcev zunaj nas

Postaviti se zase je sprejeti odgovornost do nasloviti sprožilce znotraj nas, ki nas ženejo na rob "biti dober ali slab" in se posvetiti tistim notranjim impulzom, ki nas nemalokrat "potegnejo" preko roba

Postaviti se zase pomeni zavedati se, da je vse, kar delamo in govorimo rezultat zgolj nas samih in da je vpliv tega, kar delamo in govorimo lahko zelo velik, če je na drugi strani ravno tako še ne izdelan Jaz znotraj osebe, katero naslavljamo.

Začne se v in pri ter ob sebi v sebi s seboj. Za sebe in za druge nam drage živali in ljudi, naravo in čebele, zrak in vodo...skratka najti "boga" v sebi, za sebe in druge. Premagati strah do biti boljši. Razumeti, da je napaka nekaj, kar je opomnik, vzvod in vsebina. Vsebina, ki v sebi nosi razloge, zakaj je do napake prišlo in s tem vprašanja, kako začeti preprečevati ponavljanje napak, reprogramirati sebe.


2020, Ljubljana

Predstavitveni video

ni lepšega kot imeti željo, idejo in cilj. In motivacijo. Zvedavost do iskanja odgovorov.

2019