Čutenja čustev

zametek ideje o biti

Čustva, čutenja in refleksija le-teh

Bit življenja je bitje znotraj njega. Sestoji iz percepcije tega, kar občutimo. Občutek je posledica zaznav iz okolice in sprotnih notranjih odzivov. Dogaja se sproti in je neopredeljeno do trenutka, ko se naša percepcija ustali v naši psihi in jo podamo navzven. Lahko je govorno podano, a zvedav in pozoren (budni) opazovalec lahko z veliko gotovostjo predvidi odziv te osebe, kajti vsi ti procesi se izražajo skozi naše telo navzven. Kako? Obrazna mimika, telesni odziv, nabiranje potu in odzivi, nabiranje solza in odzivi, stiskanje prstov v pest, sklenitev rok, elektro magnetno sevanje telesa = duše...

Buden opazovalec je oseba z znanjem o zaznavanju, zgrajenem na lastnih izkušnjah, vodenem z že znanim in ne znanim in navdahnjen z zvedavostjo o sebi in svetu, z iskanjem ne znanega. Izkušnje se nabirajo skozi udejanjanja skušnjav v nas samih. Moralne vrednote pa so okvir, v katerih to udejanjamo, je etika, je naš okvir. Pričakujemo ga od nas samih, zatorej se ga najprej učimo, da se naučimo biti etično moralni, se učimo biti odgovorni.

Udejanjamo to, kar čutimo v sebi, da je prav in se ob tem ne predajamo lastnim željam po okoristiti se na način, da izkoristim dobroto zunaj sebe.

Opazovanje in refleksija čutenj čustev bitja

Opazovalec je tisti, kateri opaža. Kaj to sploh pomeni?